PVA – Archives

Sưu tầm những bài viết hay trên internet…

Bài tập cơ bản C++

Bài 1 : Tạo một lớp vector gồm có các thành phần sau:

-Các thuộc tính : float* v, int n
-Hàm thiết lập không tham số
-Hàm thiết lập một tham số
-Hàm thiết lập hai tham số
-Hàm thiết lập sao chép
-Hàm hiển thị
-Hàm hủy

Viết một chương trình kiểm tra

Bài 2 : Xây dựng lớp date1 có các thành phần sau:

-Các thuộc tính: day, month, year
-Hàm tạo có sử dụng tham số mặc định
-Hàm kiểm tra ngày tháng được sử dụng trong hàm tạo
-Hàm hiển thị

Viết một chương trình kiểm tra.

Bài 3: Xây dựng lớp nhanvien có các thành phần sau:

-Các thuộc tính : tendem, ho, ngaysinh, ngayvaolam
Chú ý: Sử dụng con trỏ char cho tendem, ngaysinh, ngayvaolam có kiểu lớp date1 xây dựng ở bài tập 2 (bài trên).
-Hàm tạo
-Hàm trả về tendem
-Hàm trả về ho
-Hàm hủy
-Hàm hiển thị

Viết chương trình kiểm tra.

Bài 4:Xây dựng xâu ký tự có các thành phần sau:

- Các thuộc tính : char *str, int length
– Hàm tạo một tham số (char *s)
– Hàm hiển thị xâu và độ dài xâu
– Hàm nối xâu để cộng hai xâu (xaukytu s)
– Hàm hủy

Viết chương trình kiểm tra

Bài 5: Tạo lớp phân số có các thành phần sau:

- Các thuộc tính: ts, ms;
– Hàm tạo có sử dụng tham số mặc định
– Nạp chồng toán tử sau:

  • Toán tử cộng (+)
  • Toán tử trừ (-)
  • Toán tử nhân
  • Toán tử chia (/)
  • Toán tử nhập (>>)
  • Toán tử xuất (<<)

Bài 6 : Xây dựng các lớp theo cây thừa kế sau:

- Lớp hình tròn, hình vuông, tam giác đều là thừa kế từ lớp hai chiều, lớp lập phương, lớp hình cầu là lớp thừa kế từ lớp ba chiều. Lớp hai chiều, lớp ba chiều là thừa kế từ lớp hình vẽ.

Bài 7: Khuôn mẫu lớp C++

Sử dụng khuôn hình lớp xây dựng lớp List có các tính chất sau :

- Các thuộc tính : T a[max], int size;
– Các phương thức: Chèn , xóa, tìm kiếm, sắp xếp các phần tử của một mảng.

Bài 8 : Sử dụng khuôn hình lớp xây dựng lớp stack có các thành phần sau:

- Các thuộc tính : T a[max]; int top;
– Các hàm thành phần:

+stack()
+void push (T & itemp) // Chèn một phần tử có kiểu T vào stack
+T pop() // Lấy phần tử ra khỏi stack
+T get_top() // Lấy giá trị phần tử đầu tiên của stack


Bài 9 : Khuôn mẫu lớp C++

Xây dựng lớp vector có các thuộc tính : T*v,int n và các hàm thành phần;
Sử dụng lớp vector cho các đối tượng có kiểu dữ liệu int, float, phanso.

Bài 10: Hàm bạn C++

Sử dụng hàm bạn xây dựng một hàm ngoài lớp nhân matran ( một đối tượng thuộc lớp matrix) với vector (đối tượng thuộc lớp vector)

Lớp vector có các hàm thành phần sau :
-Hàm thiết lập
-Hàm hiển thị
Lớp matrix có một hàm thiết lập .

Bài 11: Khuôn hình hàm C++

Xây dựng khuôn hình hàm Swap cho phép trao đổi giá trị 2 biến số truyền vào
Xây dựng khuôn hình hàm Sort dùng để sắp xếp giá trị của một mảng trong đó có sử dụng khuôn hình hàm Swap
Xây dựng khuôn hình hàm Print để in giá trị của một mảng ra màn hình.
Xây dựng lớp phanso để sử dụng các khuôn hình hàm trên.

Bài 12: Khuôn hình (Template) C++

Chương trình sử dụng khuôn hình để thực hiện việc tìm phân số nhỏ nhất, sau đó đưa kết quả lên màn hình.

Bài 13: Xây dựng lớp string có các thành phần sau:


- Các thuộc tính : char * s, int length;
- Hàm thiết lập một tham số ;
- Hàm thiết lập sao chép
- Hàm huỷ
- Nạp chồng các toán tử sau:


Toán tử gán (=), toán tử cộng (+=), toán tử kiểm tra xâu rỗng (!),toán tử sosánh bằng (= =),toán tử so sánh không bằng (!=),toán tử so sánh lớn hơn(>),toán tử so sánh nhỏ hơn (<), toán tử so sánh lớn hơn hoặc bằng(>=),toán tử so sánh nhỏ hơn hoặc bằng(<=),toán tử lấy phần tử của xâu tại chỉ số ( [ ] ),toán tử nhập (>>),toán tử xuất (<<)
Viết chương trình kiểm tra.

Bài 14. Xây dựng lớp vector có các thành phần sau:


- Các thuộc tính : int n; int * v;
- Hàm thiết lập không tham số
- Hàm thiết lập hai tham số (int size, int * a);
- Hàm thiết lập sao chép
- Hàm huỷ
- Nạp chồng các toán tử sau:


+ Toán tử gán (=)
+ Toán tử so sánh bằng (= =)
+ Toán tử so sánh khác (!=)
+ Toán tử lấy phần tử tại chỉ số ( [] )
+ Toán tử nhập (>>)
+ Toán tử xuất (<<)

Viết một chương trình kiểm tra có sử dụng biến và hàm static để đếm số đối tượng vector được khởi tạo.

Bài 15 :Xây dựng lớp date1 có các thành phần sau:


– Các thuộc tính : day, month, year
- Hàm thiết lập có tham số mặc định
- Hàm kiểm tra năm nhuận
- Hàm kiểm tra ngày cuối tháng
- Nạp chồng toán tử tăng (++)
- Nạp chồng toán tử (+ =)
- Nạp chồng toán tử xuất (<<)

Viết chương trình kiểm tra.

Bài 16: Tạo lớp complex (real + image *i ) có các thành phần sau:

- Các thuộc tính : real , image;
- Hàm tạo có sử dụng tham số mặc định
- Nạp chồng các toán tử sau:

+ Toán tử cộng (+)
+ Toán tử cộng thành phần real của số phức b lên x (b.real + x)
+ Toán tử trừ (-)
+ Toán tử nhập (>>)
+ Toán tử xuất (<<)

Bài 17: Tạo một lớp số phức có dạng a+bi :


– Thành phần dữ liệu bao gồm: phần thực(a) và phần ảo(b)
– Các hàm thành viên:
+ Hàm đặt giá trị cho phần thực(a) và phần ảo (b) của số phức
+ Hàm cộng hai số phức
+ Hàm hiển thị số phức dưới dạng (a+bi);


Viết các hàm thực hiện trong chương trình chính làm các công việc sau:
1. Nhập các phần tử cho mảng các số phức
2. Hàm cộng hai mảng số phức
3. Hiển thị các phần tử của mảng

About these ads

One response to “Bài tập cơ bản C++

  1. mercury_tanana 06/08/2008 at 10:42 PM

    hixhixx… ko có bài giải àh bạn ơi? :(

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: