PVA – Archives

Sưu tầm những bài viết hay trên internet…

Enable tài khoản administrator trong win 7

Mặc định win 7 không bật tài khoản administrator. Để enable bạn làm theo các bước sau:

- Chạy cmd.exe dưới quyền admin

- Gõ lệnh : net user administrator /active:yes

Từ đây bạn có thể đăng nhập với quyền administrator, mặc định mật khẩu là rỗng. Bạn nên đổi mật khẩu administrator ngay sau lần đăng nhập đầu tiên.

About these ads

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: